Najnovšie video

Krížová cesta 2018
Bohoslužby
Po: 6:30, 18:00
Ut: 6:30, 18:00
St: 6:30, 18:00
Št: 6:30, 18:00
Pi: 6:30, 18:00
So: 7:00
Ne: 6:30, 8:30, 10:30, 19.30 - (večerná sv. omša počas letných prázdnin nebýva)

Bohoslužby v iných farnostiach:www.dokostola.sk
Spovedanie
- Vždy pol hodinu pred sv. omšou
- pred večernými sv. omšami cez týždeň od 17.30 h
- počas doobedňajších sv. omší v nedeľu začíname 6.05 h a spovedáme celé dopoludnie podľa možnosti kňazov, počas letných prázdnin cez sv. omše nespovedáme.  

Prvopiatkové spovedanie:
(v týždni pred prvým piatkom)
Pol hodinu pred rannými sv. omšami.
Po - St  od 17:00 h
Št         od 16:30 h
Pia        od 16:00 h
- starších a chorých štvrtok  od 9:00 h
Adorácie

Od 6.12.2019 prebieha adorácia nasledovne:

  • Pondelok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - slávnostné požehnanie
  • Utorok až štvrtok: adorácia v kostole od 7:00 do 21:00 - slávnostné požehnanie
  • Piatok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - uschovanie Sviatosti oltárnej
  • Piatok až nedeľa: adorácia v adoračnej kaplnke od piatku 19:00 do nedele 7:30 - spoločné ranné chvály a požehnanie farnosti
  • Nedeľa: spoločná adorácia v kostole od 18:00 do 19:00 - slávnostné požehnanie farnosti
Stránkové hodiny
  doobeda poobede
Pondelok    15:30 - 16:30
Streda 8:30 - 9:30  
Piatok    *15:30 - 16:30

*Stránkové hodiny v prvopiatkovom týždni sú iba v pondelok a stredu.

SÚRNE ZAOPATRENIE CHORÉHO POSKYTNEME V AKOMKOĽVEK ČASE.

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.
Infopanel
Meniny má Miroslava

Počet návštev
Dnes: 183
Včera: 313
Týždeň: 2236
Mesiac: 9192

Spolu: 385279
Oznam späť
 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, 010 07 Žilina ako zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, 010 07 Žilina (ďalej aj„Cirkevná základná škola s materskou školou“) v zmysle § 4 v spojení s § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve”)
 

ruší
 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, 010 07 Žilina, ktoré bolo vyhlásené dňa 1. februára 2019.
 
Odôvodnenie:
 

Dňa 1. februára 2019 bolo Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, 010 07 Žilina ako zriaďovateľom Cirkevnej základnej školy s materskou školou vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej základnej školy s materskou školou.

 

Zriaďovateľovi bol následne predložený návrh Rady školy pri Cirkevnej základnej škole s materskou školou Dobrého pastiera (ďalej len „Rada školy”) zo dňa 26. marca 2019, ktorým je navrhnuté vymenovanie Mgr. Anny Badžgoňovej do funkcie riaditeľky školy na ďalšie funkčné obdobie od 1. augusta 2019.
 
Zriaďovateľovi bol zároveň doručený podnet jedného z uchádzačov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej základnej školy s materskou školou. Po vyhodnotení obsahu tohto podnetu vyplýva, že jej predmetom je nezákonnosť voľby do funkcie riaditeľa/riaditeľky z dôvodu, že Rada školy nebola v zložení ako to ukladá zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
 
Po preskúmaní skutkového a právneho stavu je zriaďovateľ toho názoru, že podnet je dôvodný.
 
V zmysle § 4 ods. 2 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy. Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na obsadenie funkcie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ.
 
V zmysle § 25 ods. 5 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve členmi rady školy pri základnej škole, základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, materskej škole, základnej umeleckej škole alebo členmi rady školského zariadenia pri školskom internáte a centre voľného času sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 
 
V zmysle § 25 ods. 7 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve pri základnej škole s materskou školou sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zvolený zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy.   
 
V zmysle čl. 4 ods. 2 štatútu Rady školy členmi Rady školy sú:
            4 zvolení zástupcovia rodičov
            2zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy
            1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
            4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy. 
 

Aktuálne zloženie Rady školy je také, že v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením § 25 ods. 7 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v nej nie je vôbec zastúpená kategória rodičov detí materskej školy a tiež kategória pedagogických zamestnancov materskej školy.

 

Keďže Rada školy pri Cirkevnej základnej škole s materskou školou nebola ustanovená v súlade s § 25 ods. 7 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v Rade školy neboli zastúpení rodičia detí materskej školy a ani pedagogický zamestnanci materskej školy, Rada školy ako výberová komisia na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy nebola zriadená v súlade s platnými právnymi predpismi. Naviac rodičom detí materskej školy a zamestnancom materskej školy bola týmto stavom odňatá možnosť podieľať sa na demokratickej voľbe riaditeľa školy prostredníctvom svojich zástupcov a implicitne tým uplatniť zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve daná kompetencia vyjadrovať a presadzovať záujmy žiakov, rodičov a pedagogických zamestnancov materskej školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Opierajúc sa o vyjadrenie Najvyššieho súdu SR prezentované v rozsudku  zo dňa 30.6.2008, sp. zn. 5Cdo 172/2007, podľa ktorého: „voľba členov rady školy, ktorá je výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, a samotná voľba riaditeľa školy nie sú od seba celkom nezávislé procesy a že ak voľba členov rady školy nebola vykonaná transparentne a demokraticky, môžu vzniknúť odôvodnené pochybnosti o správnosti výberového konania vykonaného takto kreovaným orgánom“ (pričom toto stanovisko odôvodňovalo súdne zrušenie výberového konania pre nezákonné zloženie rady školy), zriaďovateľ považuje z tohto dôvodu výberové konanie za nelegitímne a návrh Rady školy na vymenovanie Mgr. Anny Badžgoňovej do funkcie riaditeľky školy za neplatný.

Vzhľadom na tento nezákonný stav sa zriaďovateľ bližšie nezaoberal predloženým návrhom Rady školy na vymenovanie Mgr. Anny Badžgoňovej do funkcie riaditeľky školy na ďalšie funkčné obdobie od 1. augusta 2019.

 

Zriaďovateľ zodpovedá v zmysle § 25 ods. 1 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve za ustanovenie Rady školy a rovnako organizačne zabezpečuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej základnej školy s materskou školou, a preto z vyššie uvedených dôvodov zrušil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej základnej školy s materskou školou vyhlásené dňa 1. februára 2019.