Najnovšie video

Krížová cesta 2018
Bohoslužby
Po: 6:30, 18:00
Ut: 6:30, 18:00
St: 6:30, 18:00
Št: 6:30, 18:00
Pi: 6:30, 18:00
So: 7:00
Ne: 6:30, 8:30, 10:30, 19.30 - (večerná sv. omša počas letných prázdnin nebýva)

Bohoslužby v iných farnostiach:www.dokostola.sk
Spovedanie
- Vždy pol hodinu pred sv. omšou
- pred večernými sv. omšami cez týždeň od 17.30 h
- počas doobedňajších sv. omší v nedeľu začíname 6.05 h a spovedáme celé dopoludnie podľa možnosti kňazov, počas letných prázdnin cez sv. omše nespovedáme.  

Prvopiatkové spovedanie:
(v týždni pred prvým piatkom)
Pol hodinu pred rannými sv. omšami.
Po - St  od 17:00 h
Št         od 16:30 h
Pia        od 16:00 h
- starších a chorých štvrtok  od 9:00 h
Adorácie

Od 6.12.2019 prebieha adorácia nasledovne:

  • Pondelok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - slávnostné požehnanie
  • Utorok až štvrtok: adorácia v kostole od 7:00 do 21:00 - slávnostné požehnanie
  • Piatok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - uschovanie Sviatosti oltárnej
  • Piatok až nedeľa: adorácia v adoračnej kaplnke od piatku 19:00 do nedele 7:30 - spoločné ranné chvály a požehnanie farnosti
  • Nedeľa: spoločná adorácia v kostole od 18:00 do 19:00 - slávnostné požehnanie farnosti
Stránkové hodiny
  doobeda poobede
Pondelok    15:30 - 16:30
Streda 8:30 - 9:30  
Piatok    *15:30 - 16:30

*Stránkové hodiny v prvopiatkovom týždni sú iba v pondelok a stredu.

SÚRNE ZAOPATRENIE CHORÉHO POSKYTNEME V AKOMKOĽVEK ČASE.

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.
Infopanel
Meniny má Miroslava

Počet návštev
Dnes: 76
Včera: 313
Týždeň: 2129
Mesiac: 9085

Spolu: 385172
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera späť

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera

Smreková 39, 010 07 Žilina

 

v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina

s  nástupom od 1. augusta 2019

 

Kvalifikačné predpoklady:

-  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ č. 437/2009  Z. z., ktorou  sa ustanovujú   kvalifikačné  predpoklady a osobitné  kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  v  znení neskorších predpisov                 

- absolvovanie prvej atestácie resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

- pedagogická prax minimálne 5 rokov

 

Ďalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriaďovateľom:

- občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť

- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

- znalosť školskej legislatívy

- schopnosť  vychovávať v kresťanskom duchu

- pozitívny vzťah k deťom a mládeži

- zdravotná spôsobilosť na prácu

 

Požadované doklady k prihláške:

- prihláška do výberového konania

- overené kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu
- profesijný životopis a motivačný list
- výpis z registra trestov  (nie starší ako 3 mesiace)
- krstný (sobášny) list
- odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej praxi uchádzača
- koncepcia rozvoja školy vrátane školských zariadení (písomne)
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 

  Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní  :

  Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte

  • do 9.00 hod. dňa 25. 02. 2019
  • na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa:  Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39,  010 07  Žilina,  v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy

      (kde sauchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ.“

  • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

   Ďalšie informácie:     Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, 010 07 Žilina

                                   (0903/982 777         email: fara@solinky.sk

V  Žiline 1.  februára  2019