Najnovšie foto
najnovsi_album
Maxizávin
Najnovšie video

Krížová cesta 2018
Bohoslužby
Po: 6:30, 18:00
Ut: 6:30, 18:00
St: 6:30, 18:00
Št: 6:30, 18:00
Pi: 6:30, 18:00
So: 7:00
Ne: 6:30, 8:30, 10:30, 19.30 - (večerná sv. omša počas letných prázdnin nebýva)

Bohoslužby v iných farnostiach:www.dokostola.sk
Spovedanie
- Vždy pol hodinu pred sv. omšou
- pred večernými sv. omšami cez týždeň od 17.30 h
- počas doobedňajších sv. omší v nedeľu začíname 6.05 h a spovedáme celé dopoludnie podľa možnosti kňazov, počas letných prázdnin cez sv. omše nespovedáme.  

Prvopiatkové spovedanie:
(v týždni pred prvým piatkom)
Pol hodinu pred rannými sv. omšami.
Po - St  od 17:00 h
Št         od 16:30 h
Pia        od 16:00 h
- starších a chorých štvrtok  od 9:00 h
Adorácie

Od 6.12.2019 prebieha adorácia nasledovne:

 • Pondelok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - slávnostné požehnanie
 • Utorok až štvrtok: adorácia v kostole od 7:00 do 21:00 - slávnostné požehnanie
 • Piatok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - uschovanie Sviatosti oltárnej
 • Piatok až nedeľa: adorácia v adoračnej kaplnke od piatku 19:00 do nedele 7:30 - spoločné ranné chvály a požehnanie farnosti
 • Nedeľa: spoločná adorácia v kostole od 18:00 do 19:00 - slávnostné požehnanie farnosti
Stránkové hodiny
  doobeda poobede
Pondelok    15:30 - 16:30
Streda 8:30 - 9:30  
Piatok    *15:30 - 16:30

*Stránkové hodiny v prvopiatkovom týždni sú iba v pondelok a stredu.

SÚRNE ZAOPATRENIE CHORÉHO POSKYTNEME V AKOMKOĽVEK ČASE.

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.
Infopanel
Meniny má Alexander

Počet návštev
Dnes: 97
Včera: 275
Týždeň: 1311
Mesiac: 4493

Spolu: 374811
Reklama
Liturgia
Modlitby | Kódex | Sviatosti | Adoracie | Odpustky |
 Sviatosti
 
Sviatosť krstu
Sviatosť birmovania
Sväté prijímanie
Sviatosť zmierenia
Pomazanie chorých
Sviatosť manželstva
Sviatosť krstu
 
 

Termíny vysluhovania sviatosti krstu do konca roku 2019

Sviatosť krstu vysluhujeme v soboty o 10:30 h bez sv. omše 
a v nedele pri sv. omši o 10:30 h.

Sobota 14.9. 28.9. 12.10. 26.10. 9.11. 23.11. 7.12. 21.12.
Nedeľa 15.9. 29.9. 13.10. 27.10. 10.11. 24.11. 8.12. 22.12.

Krstné náuky bývajú pred daným termínom v piatok o 18:45 h.

 
 
Krst, brána sviatostí, je nevyhnutný na spásu, skutočne alebo v túžbe, ktorým sa ľudia oslobodzujú od hriechov, stávajú sa na Božie deti a nezmazateľným znakom sa pripodobňujú Kristovi.
Krst je sviatosťou očisťujúceho a posväcujúceho znovuzrodenia v duchu a milosti Ježiša Krista. Právne je to sviatostný akt začlenenia človeka do Cirkvi, v ktorej spásonosný Ježišov život už našiel svoju neporušiteľnú, sviatostne telesnú prítomnosť vo svete ako nový a súčasne najpôvodnejší počiatok ľudstva, ktoré sa previnilo v Adamovi. Povahou krstu je nezmazateľne spečatené začlenenie do sviatostného stelesnenia spásy v mystickom tele Ježiša Krista, t.j. v Cirkvi predchnutej a posvätenej Ježišovým duchom. Na základe tejto skutočnosti nemôže byť krst opakovaný. Pri tomto pojatí krstu je začlenenie do Cirkvi tiež prvým základným pôsobením krstu. Súčasne, za predpokladu dostatočnej dispozície, je krst prostriedkom pre získanie plnosti krstnej milosti. Táto spôsobuje obnovenie starého človeka vo vnútornom získaní Božej milosti a pripodobení sa k smrti a vzkrieseniu Ježiša Krista. Krstom a mocou Kristovho Ducha prítomného v Cirkvi a skrze Cirkev sa toto pripodobenie realizuje, odpustením večných i časných trestov za hriechy. Krst dáva znovuzrodenie k novému životu v Ježišovi Kristovi, a preto bez krstu nemôže byť tento nový život sám o sebe prijatý. Krst ako sviatosť, ktorá uvádza do Ježišovho spoločenstva a ako sviatosť milosti, ktorá je vyjadrená v dejinnej viditeľnosti tohto spoločenstva, je nevyhnutnosťou samotnej Cirkvi ku spáse. Krst sa vysluhuje podľa poriadku, ktorý predpisujú Cirkvou schválené liturgické knihy. Výnimku predstavuje prípad súrnej potreby, kedy sa musí zachovať v liturgii vysluhovania krstu to, čo sa vyžaduje pre platnosť sviatosti (Kan.850 CIC). Spôsob slávenia krstu ako aj jeho prípravy určujú kánony 851-860 CIC. Ide predovšetkým o riadnu prípravu krstenca, rodičov a krstných rodičov. V prípade krstu dieťaťa je potrebná náležitá príprava rodičov a krstných rodičov, lebo oni preberajú zodpovednosť za krstenca. Za dieťa sa pokladá ten, ktorý nie je zodpovedný za seba. Krst má byť udeľovaný buď ponorením do vody alebo poliatím vodou, pri zachovaní predpisov stanovených Konferenciou biskupov príslušnej krajiny. Rodičia a krstní rodičia majú dbať na to, aby sa nedávalo meno cudzie kresťanskému zmýšľaniu. Kánon 861 CIC hovorí, že riadnym vysluhovateľom krstu je biskup, kňaz a diakon pri zachovaní kánonu 530, bod 1. CIC. V prípade neprítomnosti alebo znemožnenia prítomnosti biskupa, kňaza, alebo diakona dovolene krst udeľuje katechéta alebo iný, koho na túto úlohu miestny ordinár určil. V nevyhnutnom prípade každý človek, vedený náležitým úmyslom chcieť pokrstiť. Duchovní pastieri, najmä farári majú mať starosť o to, aby veriaci boli poučení o správnom spôsobe krstenia. Ďalšie nariadenia týkajúce sa udelovateľa krstu špecifikujú kánony 862 a 863 CIC. 

Pravidlá pri posudzovaní žiadosti o krst dieťaťa
 1. Nemá sa udeľovať sviatosť krstu malým deťom bez toho, aby o to požiadali rodičia alebo ich právni zástupcovia (s výnimkou situácie, keď je priamo ohrozený život dieťaťa a predpokladá sa súhlas rodičov).
 2. K udeleniu krstu stačí žiadosť jedného z rodičov alebo právnych zástupcov.
 3. Ak krst nahlasuje slobodná matka, praktizujúca katolíčka, ktorá vychováva dieťa sama a nežije v nedovolenom zväzku, krst sa má udeliť bez nejakých dodatočných požiadaviek.
 4. Pokiaľ rodičia žijú v civilnom zväzku alebo v konkubináte a nedokážu uzatvoriť sviatostné manželstvo z dôvodu existovania kánonických prekážok, avšak praktizujú svoju vieru spôsobmi, ktoré sú pre nich možné a dovolené, dieťa treba pokrstiť, pričom treba požiadať o písomné osvedčenie aspoň jedného z rodičov, že sa zaväzuje vychovávať dieťa v katolíckej viere.
 5. Pokiaľ o krst dieťaťa žiadajú rodičia žijúci v civilnom zväzku alebo v konkubináte a pritom nemajú žiadne kánonické prekážky k uzatvoreniu sviatostného manželstva, treba sa snažiť pastoračným rozhovorom priviesť rodičov dieťaťa k rozhodnutiu zosobášiť sa pred krstom dieťaťa. Kňaz však nesmie podmieňovať krst dieťaťa ich sobášom, nesmie ich nútiť k uzatvoreniu manželstva, ani žiadať písomné či ústne osvedčenie o tom, že sa zaväzujú prijať v budúcnosti sviatosť manželstva. V prípade odmietnutia uzatvoriť manželstvo sa môže udeliť krst, pričom treba žiadať od rodičov písomné osvedčenie, že sa zaväzujú vychovávať dieťa v katolíckej viere a treba požiadať aj osobitné písomné osvedčenie od krstných rodičov, že sa zaväzujú urobiť všetko pre to, aby dieťa bolo vychovávané katolícky. Vzhľadom na učenie Cirkvi o nevyhnutnosti krstu pre spásu (KKC 1213), v prípade pochybností v otázkach udelenia krstu alebo odloženia krstu, sa treba rozhodnúť v prospech udelenia krstu. Pokiaľ však zjavne neexistuje nádej na katolícku výchovu dieťaťa (napr. rodič dáva najavo nesúhlas s vierou Cirkvi, hoci z neznámeho dôvodu žiada krst dieťaťa), treba krst odložiť a vysvetliť rodičom príčinu takéhoto rozhodnutia (kán. 868 § 1, 2°). Takéto rozhodnutie o odložení krstu kňaz môže konzultovať s biskupským úradom.
 6. V prípade nedostatkov v oblasti viery a náboženskej praxe rodičov dieťaťa, treba dbať na to, aby krstní rodičia boli ľuďmi živej viery. V prípade, že krstný rodičia túto podmienku nespĺňajú a rodičia ich nechcú vymeniť, treba krst odložiť, alebo dieťa pokrstiť bez krstných rodičov. Podľa starého kresťanského zvyku má mať krstenec krstného rodiča, ktorý mu má pomáhať pri praktizovaní kresťanského života. Avšak táto povinnosť – mať krstného – nie je absolútna.
 7. Treba prijať za pravidlo, že krst sa má sláviť vo farskom kostole kánonického pobytu rodičov, ak nejestvuje nejaká rozumná príčina krstiť v inej farnosti, ale vtedy len na základe písomného povolenia vlastného farára. Takéto povolenie kňaz nemá odmietať, má ho však udeliť po pastoračnom rozhovore a náležitom poučení o podstate krstu.
Čo na zápis?
Na zápis ku krstu treba prísť na farský úrad v čase úradných hodín. Je potrebné, aby prišiel požiadať o krst aspoň jeden z rodičov na farskom úrade farnosti, v ktorej bývajú.
 • Poučenie pred krstom si dohodnú osobne. Poučenie robí kňaz osobne a prichádza do rodiny, alebo pre iné okolností na farskom úrade. Krstíme každý druhý týždeň v sobotu o 10.30 hod. alebo v nedeľu pri svätej omši o 10.30 hod.
 • Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia, ktorú najvhodnejšie prijmú pred a počas večerných svätých omší počas týždňa.
  • Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, veľmi ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.
 • Krst staršieho dieťaťa
  • Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nepokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na farskom úrade.
 • Krst dospelého
  • Ak máte záujem o krst, prihláste sa na farskom úrade, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Prípravné stretnutia začínajú vždy v septembri. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery a konania kresťana. Zároveň s krstom Vám bude vyslúžená sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie (Prvé sväté prijímanie).

Potrebné je priniesť:
 1. rodný list dieťaťa;
 2. informácie o krstných rodičoch (krstný rodič má byť praktizujúci kresťan - katolík, starší ako 16 rokov, ktorý prijal všetky iniciačné sviatosti - krst, Eucharistiu, birmovanie; slobodný - žijúci sám alebo žijúci s manželom/manželkou po prijatí sviatosti manželstva; nerozvedený);
 3. ak rodičia žiadajú o krst nie v mieste bydliska, treba povolenie z farnosti, v ktorej majú kanonické bydlisko - reálne tam bývajú aspoň 3 mesiace alebo po prisťahovaní tam chcú už trvalo bývať.
Sviatosť birmovania  hore
 
Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Príprava na birmovanie má viesť kresťana k hlbšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi , aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza, prebiehajúca v škole i vo farnosti, usilovať o prebudenie vedomia k príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, ako aj farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov. Na prijatie birmovania je potrebný stav milosti.
Kandidát/ka na prijatie sv. birmovania má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho/ju má pripraviť, aby poslušne a ochotne prijal/a silu a milosti Ducha Svätého.
Rodičia sú prví zodpovední za výchovu svojich detí. Túto zodpovednosť dosvedčujú predovšetkým tým, že vytvárajú rodinu, kde vládne ako pravidlo nežnosť, úcta, odpustenie, vernosť a nezištná služba. Táto výchova sa uskutočňuje vtedy, keď si členovia rodiny pomáhajú rásť vo viere svedectvom kresťanského života podľa evanjelia. Je poslaním rodičov naučiť svoje deti modliť sa a pomáhať im odhaliť svoje povolanie Božích detí, ktoré sľúbili pri krste. Preto sa od Vás, rodičia kandidátov sviatosti birmovania, vyžaduje:
Aby ste svojho syna/dcéru viedli k pravidelnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky, k pravidelnej rannej a večernej modlitbe, ku konaniu dobra a zachovávaniu Božích a Cirkevných prikázaní, ku kajúcnosti a pokore, k užšiemu spojeniu s Ježišom v pravidelnej sviatosti zmierenia a Eucharistii, k prehĺbeniu vedomosti o Duchu Svätom a sv. birmovania. Pán Ježiš povedal: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ / Mt 10, 32-33/.

V našej farnosti je vysluhovaná sv. birmovania každý rok. Príprava na túto sviatosť trvá dva roky. Začína sa zápisom žiakov končiacich 8 ročník ZŠ. V škole alebo v kostole dostanú prihlášku, ktorú si vypíšu a na zápis prichádzajú birmovanec spolu s rodičom v stanovenom termíne, ktorý je na prihláške. Birmovanci sú zadelení do skupín a vždy od septembra začína nová príprava. 

Čo je dôležité pre túto prípravu:
 • Sviatostná príprava – nedele a prikázané sviatky účasť na sv. omšiach
 • pravidelné mesačne pristupovať ku sv. spovedi
 • zúčastňovať sa birmovanec kých katechéz z kňazom
 • zúčastňovať sa stretnutí s animátorom
 • 1x do roka zúčastniť sa víkendovej duch. Obnovy
 • napísať vedomostný test
Sväté prijímanie  hore
 
V istej rodine novomanželov sa narodil chlapček, ktorého pomenovali Peter. Obaja rodičia boli veľmi dobrí, nábožní, kresťansky založení. Chlapčeka dali pokrstiť a po čase - keď mal okolo troch rokov - Pán života a smrti si ho povolal k sebe... Od tých čias otec i matka zanevreli na Pána Boha, lebo im zobral malé dieťa. Prestali chodiť do chrámu, pristupovať k sviatostiam, modliť sa a úplne sa rozišli s Bohom.
Po dlhšom čase sa dozvedeli radostnú správu, že opäť budú rodičmi. Teraz sa im narodilo dievčatko. Dali mu meno Lucia. Ale už ju do Božieho chrámu nepriniesli, nepokrstili, ani sa s ňou nemodlili, vychovávali ju bez viery. Dievčatko dorastalo, bolo pekné, šikovné, i dobre sa učilo a poslúchalo rodičov.
Istého dňa - bolo to na konci školského roka, keď už deti netrpezlivo očakávali vysvedčenie, prázdniny, výlet k starým rodičom - sa toto dievča započúvalo do rozhovoru svojich rovesníčok a rovesníkov, ktorí si cez prestávku v kúte rozprávali o tom, že onedlho bude prvé sväté prijímanie. Budú mať pekné šaty, krstná mama a otec určite prinesú nejaký darček, pôjdu do krásne vyzdobeného chrámu... No najmä, že prvý raz prijmú Pána Ježiša do svojho srdca!!!
Lucka bola zvedavá, načúvala a bolo jej ľúto, že nič nevie o Ježišovi, nebude v chráme a nebude mať pekné šaty, i keď má doma krásne bábiky, kočík... Hoci otecko a mamička jej sľúbili, že za dobré vysvedčenie pôjdu na výlet k Čiernemu moru a potom k babke, nič z toho ju netešilo.
Po príchode domov sa spýtala mamičky: „Kto som ja?” Tá sa začudovala nad touto otázkou dievčaťa: „Ty si moje dobré a zlaté dievčatko, ktoré sa dobre učí, poslúcha...” O chvíľku znela otázka zas: „Mami, kto som ja?” „Už som ti povedala!” Lucka sa však nedala odbiť a pokračovala: „Dnes som počúvala v škole, ako si moji spolužiaci rozprávali o tom, že prvý raz dostanú do svojho srdca Ježiška. Prečo nedostanem ja Ježiška do svojho srdca? Kúpite mi krásne bábiky a pekné šaty, pôjdem s vami na výlet - ale ja by som tak veľmi chcela mať toho Ježiška vo svojom srdci, ako ho budú mať moji spolužiaci. Tiež by som si ho privinula a uložila do svojho srdca a nikdy by som ho odtiaľ nestratila! Opatrovala by som ho oveľa viac a bol by mi veľkým priateľom, väčším, než všetky tieto hračky, ktoré mám.”
Matka sa začudovala nad týmto rozhovorom a večer, keď sa manžel vrátil domov, všetko mu vyrozprávala. Dlho sa nevedeli odhodlať vrátiť Boží život dieťaťu, ktoré po ňom túži. Napokon sa rozhodli zájsť na faru, porozprávať sa s duchovným otcom, či by nemohol dievča pripraviť na prvé sväté prijímanie, no najprv ho pokrstiť. Lucka teda prijala tri sviatosti za sebou: krst, Eucharistiu aj birmovanie. Krásny sen sa splnil. Bol to pre ňu veľký dar, a hlavne ten, že prijala Pána Ježiša v prvom svätom prijímaní. Bola veľmi natešená a nevynechala príležitosť, aby sa každý deň stretla s Ježiškom pred svätostánkom, ale aj vo svojom srdci. Denne sa modlila za svojich rodičov, za seba a známych, aby im Ježiško pomáhal vo všetkom, aby ich chránil a sprevádzal. Zároveň si uvedomila, že jej nestačí, aby sa s ním stretla iba raz za čas... Lebo Pán Ježiš povedal: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky” (Jn 6, 51).
Vážila si tieto chvíle, lebo uverila, že svetlo sveta prebýva pred ňou na oltári. To svetlo, ktoré prinieslo nielen radosť, pokoj, lásku, ale i priateľstvo so všetkými ľuďmi.
MIROSLAV PINDROCH
 
Sviatosť zmierenia  hore
 
 • Sviatosť pokánia sa vysluhuje každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou a cez svätú omšu v prípade potreby okrem nedele.
 • V prvopiatkovom týždni sa sviatosť zmierenia vysluhuje podľa potreby, časy sú vždy rozpísané vo farských oznamoch na príslušný týždeň.
Pomazanie chorých  hore
 
Pán Ježiš Kristus, lekár našich duší i našich tiel, ktorý ochrnutému odpustil hriechy a vrátil telesné zdravie, chcel, aby jeho Cirkev mocou Ducha Svätého pokračovala v jeho diele uzdravovania a spásy, a to aj voči svojim vlastným členom. To je cieľ dvoch sviatostí uzdravenia – sviatosti pokánia a pomazania chorých. (KKC, č. 1421)
Pomazanie chorých, ktorým Cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a ich spasil, sa udeľuje tak, že sú pomazaní olejom a vyslovia sa slová predpísané v liturgických knihách.
Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve. Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším. Túto sviatosť môže prijať aj človek, ktorý je pred vážnejšou operáciou.
Kto chce prijať túto sviatosť, nech požiada o jej udelenie kňaza. 

Pravidelné navštevujeme chorých vždy vo štvrtok v prvopiatkovom týždni, v súrnych prípadoch kedykoľvek.
 
Sviatosť manželstva  hore
 
 
Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to právo nezakazuje.

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo v kostole Dobrého pastiera sa musia hlásiť v kancelárii farského úradu v úradných hodinách minimálne tri mesiace dopredu. Ide o čas, ktorý treba chápať ako prípravu nielen v rámci náuky, ale aj sviatostnú prípravu, teda účasťou na sv. omšiach a pri sv. zmierenia a eucharistie, pred prijatím tejto sviatosti. Podotýkame, že tento časový limit nebol stanovený miestnym farárom , ale ide o nariadenie Konferencie biskupov Slovenska.
V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú pohovory s kňazmi teda zápis, vierouku, prikázania, sviatosti a pohovor o obrade, ďalej manželským párom o plánovanom rodičovstve a manželských vzťahoch. Jednotlivé predmanželské náuky a ich termíny si osobné dohodnú.
Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko to, čo je spojené so sobášom. A nie naopak - nechávať si dohodnutie termínu sobáša na farskom úrade ako posledné – na poslednú chvíľu. Môže sa stať, že v takom prípade nebude snúbencom vyhovené. 

Čo je potrebné obstarať ku sobášu už po stretnutí s kňazom?
 1. štátnu zápisnicu o uzavretí manželstva (riadne vyplnenú a podpísanú z matričného úradu)
 2. krstný list, ženícha i nevesty z farnosti kde boli pokrstení (max. 3 mesiace od vystavenia)
 3. licenciu – povolenie jedného zo snúbencov, ak ani jeden nie je bytom v našej farnosti;
 4. občianske preukazy;
 5. úmrtný list (predošlého partnera, ak jeden, prípadne obaja sú vdovec/vdova)